http://www.e-cigarete.cz/
 

Navigace: e-shop -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-cigarete.cz . Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Daniel Raděnta se sídlem podnikání Jiřinková 1614/5, Ostrava, PSČ 70800, IČ: 73824569 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. 
 
Vymezení pojmů   

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 


Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách   
 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.  
 

Objednávka    
 
Objednávka je považována za návrh kupní smlouvy.
Za uzavření smlouvy se považuje převzetí zboží zákazníkem.
Každá řadně vyplněná objednávka se považuje za závaznou.
Prodávající informuje kupujícího o přijetí objednávky automaticky vygenerovaným emailem.
Po úspěšném dokončení Vašeho nákupu Vám bude do 15-ti minut doručen e-mail s potvrzením o tom, že Vaše objednávka k nám úspěšně dorazila.
Objednávka se považuje za platnou i v případě že kupující neuvede adresu své elektronick
 
é pošty.

 
Podmínky platnosti objednávky   

Všechny údaje v registračním formuláři musí být řádně vyplněny.
Odmítne-li kupující zboží přebrat vybraným způsobem je objednávka považována za neplatnou.
Při objednávce jejíž hodnota je vyšší než 3000.- Kč nebo nejsou-li některé registrační údaje kompletní, prodávající požaduje potvrzení objednávky, například telefonicky, nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, považuje se celá objednávka za neplatnou.
V případě možných nesrovnalostí Vás během následujícího dne kontaktujeme a dohodneme s Vámi přesný termín a podmínky dodání zboží.     
 
                   

Práva a povinnosti prodávajícího   

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího.Ke zboží bude přiložen daňový doklad (faktura), případně i potvrzený záruční list. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává  
  • změnila se výrazným způsobem prodejní cena. 

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).  
Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nutnosti nahradit deklarované dárky předměty obdobného typu a obdobné hodnoty. Za dárky nelze obdržet finanční náhradu a není je možné vymáhat právní cestou.

Práva a povinosti kupujícího    
 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující může zrušit svoji objednávku bez sankčních poplatků a bez udání důvodu do 4 hodin od závazného potvrzení objednávky, a to jen v případě pokud nebyla objednávka ještě expedována. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Objednávku lze zrušit jen písemně a to s uvedením čísla objednávky, emailem na adresu info@e-cigarete.cz
V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním a manipulační storno poplatek ve výši 200 ,- Kč.
Prodávající uplatní právo na úhradu škody v případě, kdy došlo k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, poštovné,balné.
 

Ceny   

Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 
Za platnou cenu se považuje cena uvedená v katalogu v den odeslání objednávky. 
U předobjednávek si prodávající vyhrazuje právo na korekci ceny. Zákazník bude v tomto případě o změně ceny informován a bude vyžadováno opětovné potvrzení objednávky. (pokud bude cena vyšší než byla uvedena v předobjednávce). 
Prodávající si připočítá k ceně zboží náklady na dopravu, viz.přehled. 
Změna cen vyhrazena.
 

Reklamace / Reklamační řád   

V případě, že byla na zboží nalezena závada, postupujte dle níže uvedených bodů.Kupující je povinen doručit reklamované zboží na sídlo (adresu) prodávajícího v kompletním balení s písemným popisem vady zboží a kopií kupního dokladu.Prodávající musí vyřídit reklamaci (kladně nebo záporně) nejpozději do lhůty dané zákonem, která je 30 dnů. Při překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky.Prodávající posuzuje reklamaci na základě pokynů stanovených výrobcem zboží.Prodávající může odeslat zboží k posouzení výrobci, popřípadě na odborné posouzení.V případě uznání reklamace odešle prodávající nové nebo opravené zboží kupujícímu.Kupující nehradí náklady na dopravu.V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na dopravu popřípadě ostatní náklady kupující.  
 
Záruka    

U všech produktů garantujeme záruku 24 měsíců, ale životnost některých částí může být výrazně kratší. Baterie - životnost 6 měsíců, Atomizér a Clearomizér - životnost cca 14 dní - 2 měsíce (dle intenzity užívání). Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruku můžete uplatnit na adrese společnosti. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Reklamované zboží zašlete na adresu společnosti spolu s popisem závady a uvedením kontaktního telefonu a poštovní adresy. Pro vyřízení reklamace platí standardní podmínky dané českým právním řádem.
 Po odeslání on-line objednávky je kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě jakýchkoli nesrovnalostí prosím neprodleně kontaktujte prodávajícího. Kupující odpovídá za správnost uvedené e-mailové adresy. 
Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí poškozené zásilky. Poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 3 dnů zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Po převzetí zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
 

Záruka vrácení peněz   

Pokud se rozhodnete do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit objednané zboží, můžete tak učinit i bez udání důvodu.
Tento postup se řídí zákonem č. 367/2000 Sb. Pokud se rozhodnete využít této možnosti, dodržujte prosím následující pravidla:
Zboží odešlete na naši adresu do 14 dní od vyzvednutí.
Vrátit lze pouze zboží, které nejeví žádné známky použití jako například poškrábání, ulomené části, poškozené čidlo nebo bateriový prostor, stopy po rozmontování a podobně. Zboží vracejte pouze v nepoškozeném originálním obalu a se všemi součástmi které jste získali při nákupu.
Zboží odešlete na naši adresu do 14 dní od vyzvednutí, dostatečně zabalené, aby nebylo při zpáteční cestě poškozeno.
Ke zboží přiložte průvodní dopis se žádostí o vrácení peněz a číslo účtu, kam máme částku odeslat. 
Jakmile obdržíme Vámi vrácené zboží v uvedeném stavu, zašleme Vám zpět celou částku za zboží nejpozději do 30 dnů od obdržení zásilky.
 

Ochrana osobních dat    

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.  

Omezení věku kupujícího:   

Dle tzv. Protikuřáckého zákona 379/2005 Sb. dodáváme e-cigarety a příslušenství pouze osobám nad 18 let. Při dodávce bude ověřen věk kupujícího. Zákazníkům mladším 18 let nebude zásilka vydána. Z tohoto důvodu nelze zásilku vydat nikomu jinému, než osobě uvedené v objednávce.  

 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.